1400/7/4 یکشنبه
اجرای صبحگاه مشترک بسیجیان حوزه مقاومت بسیج با حضور اعضای شورای حوزه ، فرماندهان و اعضای شورای پایگاههای تابعه  در محل زمین فوتبال سازمان

.


 
امتیاز دهی