1398/11/21 دوشنبه

مشخصات پایگاه های زیر مجموعه حوزه مقاومت بسیج  شهید شهریاری کارکنان دانشگاه پیام نور


ردیف

نام پایگاه

نام فرمانده

شماره تماس

1

حوزه مقاومت بسیج شهید شهریاری کارکنان دانشگاه پیام نور

رحمان محمدی

09126494404

2

پایگاه مقاومت بسیج شهید تهرانی مقدم (برادران سازمان مرکزی و مراکز تهران شمال و لواسانات)

سید علی قریشیان

09123048229

3

پایگاه مقاومت بسیج شهید همدانی (ستاد استان تهران و مراکز جنوب، غرب و شرق استان تهران)

انور ابراهیمی

09123109959

4

پایگاه مقاومت بسیج شهید صالح غفاری (مراکز شهر ری و چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور)

مجید مستوفی

09122782476

5

پایگاه مقاومت بسیج شهدای هسته ای (مراکز پاکدشت و ورامین دانشگاه پیام نور)

رضا سمیعی

09194496790

6

پایگاه مقاومت بسیج شهید خرمی ( مراکز بهارستان، پرند، حسن آباد و اسلامشهر)

عسگر شهیری

09127128854

7

پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی ع ( دانشگاه پیام نور استان البرز و مراکز زیر مجموعه)

علی اسدی

09195097533

8

پایگاه مقاومت بسیج حضرت زینب س (خواهران سازمان مرکزی و مراکز تهران شمال و لواسانات)

زهرا ساریخانی

09127208769