1401/3/9 دوشنبه
همایش خرمشهرها در پیش داریم

.

بررسی مسائل سیاسی روز با حضور سخنران  آقای دکتر عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در  سالن شورای ریاست برگزار گردید.

 
امتیاز دهی