1401/3/9 دوشنبه
اجرای برنامه فرهنگی و معنوی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

.

برنامه فرهنگی و معنوی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با پرچم گردانی توسط  خادمیاران رضوی منطقه یک تهران و سازمان مرکزی با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید شهریاری کارکنان دانشگاه پیام نوراجرا شد.

 
امتیاز دهی