1401/5/10 دوشنبه
محرم 1444
تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست...

.

تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست
این جلوه ی جان در همه عالـم باقیست
از نـالـه ی نـیـنــوای یـاران حسـیـن
همواره به لب زمـزمه ی غم باقیست
التماس دعا

 

 
امتیاز دهی