1401/5/10 دوشنبه
کل یوم عاشورا
هم «حیّ علی الفّلاح» او خونین بود...

.

هم «حیّ علی الفّلاح» او خونین بود
هم سجده بی سلاح او خونین بود
افسوس که چند ساعتی بعد نماز
پیشانی ذوالجناح او خونین بود

 
امتیاز دهی